POLITYKA PRYWATNOŚCI POLSKIEJ TELEOPIEKI RODZINNEJ S.A. Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE

Polska Teleopieka Rodzinna S.A. w Warszawie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis www.teleopiekarodzinna.pl.

Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy oraz jak je chronimy. Z tego względu ustanowiliśmy politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest Polska Teleopieka Rodzinna S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bielskiej 29/3, 02-494 Warszawa.

Cele przetwarzania danych

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • marketing bezpośredni produktów.
 • odpowiedź na zapytania kierowane drogą elektroniczną poprzez e-mail lub formularz kontaktowy znajdujący się na stronie teleopiekarodzinna.pl. W tym celu przetwarzane będą twoje dane takie jak: imię i nazwisko, nr telefonu, adres elektroniczny, nr IP.
 • pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne).

Podstawy Prawne przetwarzania danych osobowych

 • marketing bezpośredni produktów Polskiej Teleopieki Rodzinnej. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego produktów stanowi prawnie uzasadniony interes Polskiej Teleopieki Rodzinnej związany z prowadzeniem działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”), a także Twoja dobrowolna zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO udzielona za pomocą formularza i innych narzędzi znajdujących się na stronie internetowej teleopiekarodzinna.pl.
 • odpowiedź na zapytania kierowane drogą elektroniczną poprzez e-mail lub formularz kontaktowy znajdujący się na stronie pl. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu odpowiedzi na zapytania jest art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. podjęcie działań na zapytanie złożone za pośrednictwem strony internetowej www.teleopiekarodzinna.pl.
 • pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne). W celach statystycznych i udoskonalania usług, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne jest do udzielenia Tobie ww. informacji.

Twoje dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

Przetwarzanie danych

Dane osobowe przetwarzane są jedynie przez okres jaki jest potrzebny dla celu, dla którego są wykorzystywane, by zapewnić zgodność z obowiązkami prawnymi, którym podlegamy.

Korzystamy z następujących kryteriów ustalenia okresu przechowywania Twoich danych:

 • w przypadku Twojego zapytania, dane osobowe przechowujemy przez okres konieczny do rozpatrzenia Twojego pytania i udzielenia odpowiedzi,
 • w przypadku umieszczenia plików Cookies na Twoim komputerze, przechowujemy je tak długo jak jest to konieczne do osiągnięcia ich celów (tj. przez okres trwania sesyjnych plików Cookies związanych z dokonywaniem zakupu lub identyfikacyjnych plików sesyjnych), oraz przez okres określony z godnie z prawem oraz wytycznymi w danym kraju.

Powyższe terminy mogą być przedłużone w oparciu o nasze zobowiązania prawne lub regulacyjne, jak również na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w celu zarządzania naszymi prawami (np. w celu zabezpieczenia naszych roszczeń w Sądzie) lub do celów statystycznych lub historycznych.

Gdy nie potrzebujemy już korzystać lub przechowywać Twoich danych osobowych, są one usuwane z naszych systemów oraz rejestrów lub anonimizowane, tak aby nie można już było Cię zidentyfikować na ich podstawie. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Polska Teleopieka Rodzinna S.A.będzie przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.

Polska Teleopieka Rodzinna S.A.zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Twojej aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na stronie www urzędu,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu.
 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

By skorzystać z ww. praw, należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Przysługuje Ci także prawo wniesiena skargi do organu nadzorczego zajmującego si e ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z która możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem możliwy jest:

 • listownie na adres: Polska Teleopieka Rodzinna S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bielska 29/3, 02-394 Warszawa
 • drogą elektroniczną, e-mail: iod@teleopiekarodzinna.pl
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej pod adresem: teleopiekarodzinna.pl.

Postanowienia końcowe

Polska Teleopieka Rodzinna S.A. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na naszej stronie internetowej poprzez publikację nowej wersji Polityki prywatności.

Serwis www.teleopiekarodzinna.pl może zawierać linki lub odesłania do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki prywatności. Zachęcamy, by po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z zasadami ochrony prywatności na nich obowiązującymi. Strony te podlegają własnym zasadom ochrony danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich działanie, w tym za przetwarzanie danych.